مراکز بانک تجارت در شهرستان آمل

نام و کد شعبه  تلفن ۱ تلفن ۲ آدرس ساعت کار عادی در طول هفته
مرکزی آمل (کد۹۰۹۰) ۴۴۲۲۵۹۰۰ ۴۴۲۲۵۴۴۸ آمل/ خیابان دکتر شهید بهشتی ۸:۰۰الی۱۳:۳۰
امام خمینی آمل (کد۹۷۸۰) ۴۳۲۵۴۴۵۰ ۴۳۲۵۴۵۸۱ آمل/ میدان هزارسنگر/ ابتدای جاده آمل به بابل ۸:۰۰الی۱۳:۳۰
خیابان امام رضا (کد۹۱۰۰) ۴۳۲۳۳۳۵۷ ۴۳۲۹۳۲۴۴ آمل خیابان امام رضا/ روبروی پمپ بنزین ایمانی ۸:۰۰الی۱۳:۳۰
میدان قائم آمل (کد۹۱۳۰) ۴۴۲۵۲۹۰۵ ۴۴۲۵۲۹۰۴ آمل خیابان امام خمینی/ میدان قائم ۸:۰۰الی۱۳:۳۰
بازار آمل(کد ۹۱۲۰) ۴۴۲۵۳۰۸۹ ۴۴۲۲۳۲۹۶ آمل/ دم پل/ کوجه مخابرات ۸:۰۰الی۱۳:۳۰
آزادگان آمل(کد ۹۱۵۰) ۴۴۲۷۶۶۰۳ ۴۴۲۷۰۹۹۰ آمل/ خیابان شیخ فضل اله نوری/ جنب فجر ۲۵ ۸:۰۰الی۱۳:۳۰

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :