شهرستان آمل بیش از هر نقطه دیگری در مازندران به آرامش در فضای بهداشتی و درمانی نیازمند است و همه باید به دور از هرگونه خودخواهی برای شکست بیماری کووید ۱۹ دست به دست هم بدهیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دلیل تغییر در مدیریت شبکه بهداشت آمل را اجرای دقیق برنامه های مقابله با کرونا برای خروج از شرایط قرمز این شهرستان ذکر کرد.

 

دلیل تغییر در مدیریت شبکه بهداشت و درمان آمل اعلام شد

 

سیمین بابایی در خصوص تغییر در مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل، اعلان کرد این تصمیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای اجرای دقیق‌تر برنامه‌های مقابله با کرونا، خروج از شرایط قرمز و پیگیری جدی تر برنامه‌های مورد نظر بوده است.

وی افزود: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دکتر اکبری ریاست قبلی شبکه بهداشت مسئولیت یکی از بیمارستان‌های شهرستان آمل را پیشنهاد دادند که وی از پذیرش آن خودداری کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین در واکنش به نامه استعفای رؤسای بیمارستان‌های آمل گفت: مازندران مانند سایر نقاط کشور اکنون در شرایط جنگ سلامت قرار دارد هرگونه سرپیچی از دستورهای فرمانده ستاد و ترک پست‌ها موجب تضعیف روحیه کادر بهداشتی درمانی- که به سختی در حال مبارزه با ویروس کرونا هستند و ایجاد فشارهای روانی و آسیب‌هایی جبران ناپذیر بر آحاد جامعه خواهد شد که نه مردم شریف آمل این کوتاهی و اهمال کاری را برمی تابند و نه نظام اداری.

وی با بیان اینکه البته تا کنون هیچیک از رؤسای بیمارستان‌های شهرستان آمل استعفای خود را ارائه ندادند و امیدوارم این موضوع تنها شایعه‌ای باشد، افزود: زیرا به طور قطع رؤسای بیمارستان‌ها با حدود وظایف خود آشنا هستند و می‌دانند که در تصمیم‌های مدیریتی آن هم در شرایط موجود که به نوعی سرکشی از فرماندهی ستاد جنگ سلامت و تخطی از مسئولیت محسوب می‌شود، نباید مداخله کرد.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: شهرستان آمل بیش از هر نقطه دیگری در مازندران به آرامش در فضای بهداشتی و درمانی نیازمند است و همه باید به دور از هرگونه خودخواهی برای شکست بیماری کووید ۱۹ دست به دست هم بدهیم.

گفتنی است درپی صدور حکم سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل، رؤسای بیمارستان‌های آمل به صورت دسته جمعی استعفا کردند.

 

آمل بازار سایت اطلاعات مشاغل آمل
تخلیه چاه لطفی آمل